Կազմակերպության Գործունեությունը

"ԿՐԵԴԵԲ" հաշվապահական գրասենյակը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները.


 1. Հաշվապահական հաշվառման ներդրում և/կամ հաշվապահական համակարգի վերականգնում, ավտոմատացում ժամանակակից հաշվապահական ծրագրի միջոցով
   
 2. Այլ կազմակերպություններում հաշվապահական և այլ հաշվառումներ իրականացնելու նպատակով Հայկական ծրագեր ընկերության ՀԾ-հաշվապահ, ՀԾ-հաշվետար, ՀԾ-առևտուր ծրագրերի ներդրում և շահագործման մասնագիտական աջակցություն:
   
 3. Տեխնիկական հնարավորությունների ստեղծում` տարածքային անջատվածության պայմաններում օպերատիվ հաշվառում կազմակերպելու և հաշվապահական հաշվառման տվյալների բազայից զուգահեռաբար օգտվելու համար:
   
 4. Հաշվապահության ամբողջական վարում հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին և ՀՀ, իսկ ԼՂՀ-ի տնտեսվարողների համար` ԼՂՀ օրենսդրություններին համապատասխան, այդ թվում՝
   
 • փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում, սկզբնական փաստաթղթերի կազմում, ծրագրային մշակում
 • պահեստի ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում
 • վաճառքի կետի (խանութ և այլն) ապրանքանյութական արժեքների անվանաքանակագումարային հաշվառում
 • հիմնական միջոցների հաշվառում ըստ նյութական պատասխանատուների, գտնվելու վայրի և /կամ ըստ պահանջի այլ խմբավորումներով
 • դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում
 • Կադրային գործավարություն` աշխատանքային պայմանագրերի կազմում,  աշխատողների անձնական տվյալների մշակում, պահպանում
 • աշխատավարձի, արձակուրդների, նպաստների  հաշվարկ
 • պայմանագրերի մշակում
 • հաշվապահական հաշվառման հետ անմիջականորեն կապված այլ ծառայություններ

 

 1. Հաշվետու մարմիններ հանձնելու համար պահանջվող առանձին հաշվետվությունների կամ  հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթի կազմում (ներառյալ` հարկային, ֆինանսական,  վիճակագրական և այլ պարտադիր հաշվարկներ ու հաշվետվություններ),  ներկայացում լիազոր մարմին, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ստացում լիազոր մարմիններից:
   
 2. ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված հարկային և պարտադիր այլ վճարների հաշվետվությունների, հաշվարկների և այլ փաստաթղթերի էլեկտրոնային եղանակով  հարկային մարմին ներկայացնելու ծառայություններ:
   
 3. Անհրաժեշտության դեպքում նախորդ ժամանակաշրջանների հաշվապահական հաշվառման վերականգնում
   
 4. Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում`
   
 • Հաշվապահական խորհրդատվություն
 • Հարկային խորհրդատվություն` հարկերի, տուրքերի և պարտադիր վճարների գծով
 • Հարկային փոփոխություններից հետևանքների կանխատեսում
 • Սկսնակ ձեռներեցների խորհրդատվություն
 • էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող հաշվետվությունների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում
 • իրավաբանական խորհրդատվություն 
 • փաստաբանական խորհրդատվություն

Կրեդեբ Հաշվապահական Գրասենյակի կողմից մատուցվող ծառայությունների գինը կախված է մեր կողմից իրականացվող  աշխատանքների ծավալից, Ձեր գործունեության ոլորտից, հարկման ռեժիմից, շրջանառությունից և այլն

Պայմանագրի գինը որոշվում է հաշվի առնելով նշված գործոնները` երկկողմանի բանակցությունների արդյունքում: 
Յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում: